همسر مسافر زمان | the time traveler's wife

یک فیلم ساده اما در یک چیز موفق است… ارزش زندگی در چیست؟

و بیان زمان و جاودانگی

فیلم قصه مردی است که جهش ژنتیکی دارد و در زمان جابجا می شود.

البته این مرد فردا کنترل سفر زمانی را ندارد و نمی تواند تاثیرگذار  باشد. (هر چند که در صحنه  بلیط بخت آزمایی این امر اتفاق می افتد)

داستان های شکست و سفر در زمان بارها و بارها دستمایه فیلم های متعددی بوده  و البته این فیلم جز  موفق های این موضوع می باشد.

فیلم دارای نمادپردازی های ظریفی است…

مثل چهل ساله بودن مرد…

مثل مرگ توسط پدرزن و البته ناخواسته…

مثل مرگ آگاهی

مثل جاودانگی

و….

زیباترین صحنه فیلم لحظه دیدار مرد مسافر زمان با مادرش در یک شکست زمانی است که اتفاقا بازی ها خیلی خوب از آب درآمده…

اگر از فیلم های شکست زمانی را دوست دارید این فیلم را ببینید

و البته باید بگم پایان فیلم حس خوبی از فیلم به همراه خواهید داشت.

محمد علی محراب بیگی

همسر مسافر زمان