سفرنامه هند و کشمیر

سفرنامه هند و کشمیر اگر بهم بگن وقتی لغت هند میشنوی چه چیزی رو بخاطر می یاری می گم:.١ – تحصیل در هند (برادرم)٢ – فیلم هندی و آمیتاباچان۴ – رقص هندی۵ – فیل٧ – قصه طوطی و بازرگان٨ – انگلیسی به لهجه مزخرف هندی٩ – تاج محل١٠ – ریکشا و صدای بوقحالا فردا می […]